รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 3 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 145,150.50 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L400225653001 10(3) 2565 อบต.เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลเมืองแปง 9,547.50 2022-07-19
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L402425653003 10(3) 2565 เทศบาลตำบลแม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม 135,603.00 2022-08-08