รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงราย **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 3 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 53,212.45 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L119325653002 10(3) 2565 อบต.ดอยงาม พาน เชียงราย ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม 6,940.00 2022-09-02
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L119725653009 10(3) 2565 อบต.ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตำบลป่าหุ่ง 7,710.00 2022-07-27
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L792225653004 10(3) 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 15,113.49 2022-07-25
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L792225653005 10(3) 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 23,448.96 2022-09-09