รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 3 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 145,692.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L914925653005 10(3) 2565 เทศบาลเมืองล้อมแรด เถิน ลำปาง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ล้อมแรด 72,846.00 2022-07-21
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L914925653006 10(3) 2565 เทศบาลเมืองล้อมแรด เถิน ลำปาง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ล้อมแรด 72,846.00 2022-07-21