รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 2 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 7,404.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลท่ีมีภาวะปัญหาการกล้ันปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ L132125652005 10(2) 2565 อบต.เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก 7,404.00 2022-08-16