รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 1 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 1,122,849.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L136325651001 10(1) 2565 เทศบาลตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลอินทขิล 8,265.00 2022-08-04
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L255425651004 10(1) 2565 อบต.ผาทอง ท่าวังผา น่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโมง 5,158.50 2022-08-31
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L258825651002 10(1) 2565 อบต.ศิลาเพชร ปัว น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร 33,715.50 2022-08-25
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L687125651008 10(1) 2565 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 หัวฝาย 62,415.00 2022-09-20
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L687125651009 10(1) 2565 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 358,230.00 2022-09-20
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L687125651010 10(1) 2565 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง 228,855.00 2022-09-20
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L687125651011 10(1) 2565 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สันตาลเหลือง 93,622.50 2022-09-20
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L687125651012 10(1) 2565 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด 104,025.00 2022-09-20
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689225651006 10(1) 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านท่อ 60,847.50 2022-08-09
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689225651007 10(1) 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านสันคะยอม 52,155.00 2022-08-09
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689325651002 10(1) 2565 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าสุด 1,674.00 2022-07-01
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L723625651038 10(1) 2565 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 34,770.00 2022-08-03
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L749625651008 10(1) 2565 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง โรงพยาบาลเสริมงาม 26,077.50 2022-07-18
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L749625651009 10(1) 2565 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง 8,692.50 2022-07-18
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L868925651016 10(1) 2565 เทศบาลตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 23,484.00 2022-07-19
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L874225651012 10(1) 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20,862.00 2022-07-08