รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 1 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 34,770.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L749625651008 10(1) 2565 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง โรงพยาบาลเสริมงาม 26,077.50 2022-07-18
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L749625651009 10(1) 2565 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง 8,692.50 2022-07-18