รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 1 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 146,425.50 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L136325651001 10(1) 2565 เทศบาลตำบลอินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลอินทขิล 8,265.00 2022-08-04
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689225651006 10(1) 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านท่อ 60,847.50 2022-08-09
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689225651007 10(1) 2565 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านสันคะยอม 52,155.00 2022-08-09
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L689325651002 10(1) 2565 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าสุด 1,674.00 2022-07-01
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L868925651016 10(1) 2565 เทศบาลตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 23,484.00 2022-07-19