รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดน่าน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 60,249.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L255425651004 10(1) 2565 อบต.ผาทอง ท่าวังผา น่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโมง 5,158.50 2022-08-31
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L258125653005 10(3) 2565 อบต.สวด บ้านหลวง น่าน ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสวด 10,260.00 2022-07-07
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L258825651002 10(1) 2565 อบต.ศิลาเพชร ปัว น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร 33,715.50 2022-08-25
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก L259225653004 10(3) 2565 อบต.อวน ปัว น่าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลอน 11,115.00 2022-08-04