รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: ผ้าอ้อม

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำพูน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 37,950.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการนวัตกรรมผ้าอ้อมใส่ใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ปีงบประมาณ 2562 L474525621010 10(1) 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลี้ ลำพูน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลลี้ 13,050.00 2019-02-25
โครงการนวัตกรรมผ้าอ้อมใส่ใจผู้สุงอายุติดบ้านติดเตียง L474825621005 10(1) 2562 เทศบาลตำบลลี้ ลี้ ลำพูน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ 11,850.00 2019-02-12
โครงการนวัตกรรมผ้าอ้อมใส่ใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ปีงบประมาณ 2562 L749725621001 10(1) 2562 เทศบาลตำบลวังดิน ลี้ ลำพูน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ 13,050.00 2019-01-24