โครงการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2565)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

38

กองทุน

53

โครงการ

2,411,827.28 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 16 21 701,336.00
5100-ลำพูน 4 5 181,573.50
5200-ลำปาง 2 4 180,462.00
5400-แพร่ 2 2 89,947.50
5500-น่าน 4 4 60,249.00
5600-พะเยา 4 6 152,748.83
5700-เชียงราย 4 9 900,359.95
5800-แม่ฮ่องสอน 2 2 145,150.50
รวมทุกจังหวัด 38 53 2,411,827.28

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 5 146,425.50 1 7,404.00 15 547,506.50 0 0.00 0 0.00 21 701,336.00
5100-ลำพูน 2 55,632.00 0 0.00 3 125,941.50 0 0.00 0 0.00 5 181,573.50
5200-ลำปาง 2 34,770.00 0 0.00 2 145,692.00 0 0.00 0 0.00 4 180,462.00
5400-แพร่ 0 0.00 0 0.00 2 89,947.50 0 0.00 0 0.00 2 89,947.50
5500-น่าน 2 38,874.00 0 0.00 2 21,375.00 0 0.00 0 0.00 4 60,249.00
5600-พะเยา 0 0.00 0 0.00 6 152,748.83 0 0.00 0 0.00 6 152,748.83
5700-เชียงราย 5 847,147.50 0 0.00 4 53,212.45 0 0.00 0 0.00 9 900,359.95
5800-แม่ฮ่องสอน 0 0.00 0 0.00 2 145,150.50 0 0.00 0 0.00 2 145,150.50
รวมทุกจังหวัด 16 1,122,849.00 1 7,404.00 36 1,281,574.28 0 0.00 0 0.00 53 2,411,827.28

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง 5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 27 (20)
฿1,002,278.50
5100-ลำพูน 9 (6)
฿348,366.83
5200-ลำปาง 4 (2)
฿180,462.00
5400-แพร่ 3 (3)
฿172,527.50
5500-น่าน 4 (4)
฿60,249.00
5600-พะเยา 6 (4)
฿152,748.83
5700-เชียงราย 9 (4)
฿900,359.95
5800-แม่ฮ่องสอน 4 (3)
฿193,426.10
รวมทุกจังหวัด 66 (46)
฿3,010,418.71

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2565)**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ
ประกาศฯอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-จัดตั้งกองทุน
แนวทางการดำเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน
เมนูสารสุขภาพเล่ม1
เมนูสารสุขภาพเล่ม2
แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระหว่าง อปท.และรพ.สต.
แนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ 10(5) **
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19 ของกองทุนท้องถิ่นฯ ***
แนวทางการบริหารจัดการ กปท. ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ***
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้ โควิด-19 ไปด้วยกัน) ***

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)