อบต.ขนาดกลาง

L1183: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

อ.เทิง จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:03 น.  

แจ้งจำนวนประชากร FY2564

จำนวนประชากรทุกสิทธิ ที่ได้กองทุนจะได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564 คือ

** 4,057 คน ** (ณ วันที่ 1 เม.ย. 63)


(**หมายเหตุ: จำนวนประชากรที่ สปสช.จัดสรรให้ มิได้เป็นไปตามทะเบียนราษฎร์ แต่เป็นจำนวนประชากรที่ลงทะเบียน ตามสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจาก สปสช. (45 บาท ต่อ ประชากร)

182,565.00 บาท| ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจำนวนปชก.64 คลิก |

หมายเหตุ:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ 7(1) ดังต่อไปนี้
(1) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ำกว่า 6 ล้านบาท
(2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
(3) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท

แจ้งโอนเงินงบประมาณ 2563

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการโอนเงิน คลิกที่นี่

ร้อยละเงินคงเหลือ FY2563

ร้อยละเบิกจ่ายตามแผน FY2563

351,790.57 บาท

งบประมาณทั้งหมด (83.13 บาท/ปชก)

4,232 คน

จำนวน ปชก. ที่ สปสช.จัดสรร

372,220.00 บาท

เสนอโครงการแล้ว (87.95 บาท/ปชก)

278,010.00 บาท

เบิกจ่ายแล้ว (65.69 บาท/ปชก)

0.00 บาท

งบประมาณคงเหลือ (ธกส.) (0.00 บาท/ปชก)

20.97%

ร้อยละเงินคงเหลือ

74.69%

ร้อยละเบิกจ่ายตามแผน

3,422.46 บาท

ต้องเร่งเบิกจ่ายอีก

รายละเอียดงบประมาณ FY2563

หมายเหตุ: ตัวเลขร้อยละ (%) **เป็นสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมด**
 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) บาท/ปชก.
ยอดยกมา 25,203.85 5.96
เงินโอน สปสช. (4,232 คน x 45 บาท ) 190,440.00 45.00
เงินสมทบ อปท. 70.9% 135,000.00 31.90
ดอกเบี้ย 846.72 0.20
รายได้อื่นๆ 0.00 0.00
เงินรับคืน 300.00 0.07
รวมงบประมาณที่มี 351,790.57 83.13
รวมรายรับ ปีงบ 2563 326,586.72 77.17
รายจ่าย 278,010.00 65.69
รายจ่าย (ธกส.) 0.00 0.00
เงินคงเหลือ (20.97%) 73,780.57 17.43
เงินคงเหลือ (ธกส.) (0.00%) 0.00 0.00
** ยอดเงินคงเหลือที่บันทึกในโปรแกรมไม่เท่ากับบัญชี ธกส. ** กรุณาตรวจสอบการบันทึกข้อมูล **
เงินคงเหลือ คิดเป็น 0.0 เท่า ของรายรับปี63
ต้องเร่งเบิกจ่ายอีก 3,422.46 บาท เพื่อให้มีเงินคงเหลือน้อยกว่า 20%
ดูรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ธกส.(Bank Statement)

ภาพรวมร้อยละเงินคงเหลือ FY2563

สรุปการเบิกจ่ายตามประเภทโครงการ FY2563

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนงบฯ (%)
1. สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1 18,900.00 5.1%
2. สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 13 278,535.00 74.8%
3. สนับสนุนศูนย์ฯ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1 12,500.00 3.4%
4. สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 1 48,800.00 13.1%
5. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 1 13,485.00 3.6%
รวมทั้งหมด [ ดูโครงการทั้งหมด ] 17 372,220.00 100.0%

ยังไม่มีโครงการ Covid-19

กองทุนฯ ยังไม่มีโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีโครงการ พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก

กองทุนฯ มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก

หมายเหตุ

ยอดสรุปงบประมาณโครงการ (372,220.00 บาท) ไม่เท่ากับ รายจ่าย (278,010.00 บาท) เนื่องจาก **ยังเบิกจ่ายไม่ครบทุกโครงการ**

สรุปตามกลุ่มเป้าหมาย FY2563

หมายเหตุ: *เฉลี่ยบาทต่อปชก. เพื่อแสดงให้เห็นว่าใช้งบกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากน้อยเพียงใด
 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
(โครงการ)
จำนวน
(คน)
งบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบฯ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
1. หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 0.0% 0.00
2. เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 3 175 37,000.00 9.9% 211.43
3. เด็กวัยเรียน และเยาวชน 2 195 42,050.00 11.3% 215.64
4. วัยทำงาน 4 589 68,905.00 18.5% 116.99
5. ผู้สูงอายุ 1 200 21,000.00 5.6% 105.00
6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 0.0% 0.00
7. คนพิการ และทุพพลภาพ 1 120 15,000.00 4.0% 125.00
8. ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 5 760 139,465.00 37.5% 183.51
9. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารกองทุน
(คิดเป็น 15.0% ของรายรับ)
1 30 48,800.00 13.1% 1,626.67

กลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการ FY2563

1. หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด 0 โครงการ   0 คน
0.00 บาท
2. เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 3 โครงการ   175 คน
37,000.00 บาท
3. เด็กวัยเรียน และเยาวชน 2 โครงการ   195 คน
42,050.00 บาท
4. วัยทำงาน 4 โครงการ   589 คน
68,905.00 บาท
5. ผู้สูงอายุ 1 โครงการ   200 คน
21,000.00 บาท
6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 โครงการ   0 คน
0.00 บาท
7. คนพิการ และทุพพลภาพ 1 โครงการ   120 คน
15,000.00 บาท
8. ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 5 โครงการ   760 คน
139,465.00 บาท

ผลการประเมินกองทุนสุขภาพตำบล โดยจนท.กองทุน

เกรด A

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด: เกรด A

คะแนน 88 / 100

(คะแนนประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2562)

  • ด้านที่ 1 การบริหารจัดการงานกองทุน (8.7/10)
  • ด้านที่ 2 การบริหารเงินกองทุนฯ (10.0/10)
  • ด้านที่ 3 การสนับสนุนโครงการ (8.8/10)
  • ด้านที่ 4 ประโยชน์เชิงรูปธรรมทางสุขภาพ (8.0/10)
หมายเหตุ: คะแนนที่แสดงในแต่ละด้าน เป็นการปรับสัดส่วนจากคะแนนจริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม |

เปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในอำเภอ FY2563

1. อบต.ศรีดอนไชย คงเหลือ 3.59%
2. อบต.ปล้อง คงเหลือ 6.33%
3. อบต.แม่ลอย คงเหลือ 7.81%
4. เทศบาลตำบลหงาว คงเหลือ 8.24%
5. เทศบาลตำบลงิ้ว คงเหลือ 13.93%
6. อบต.ตับเต่า คงเหลือ 15.83%
7. อบต.หนองแรด คงเหลือ 20.97%
8. อบต.เวียง คงเหลือ 23.82%

หน่วยบริการสาธารณสุขในอำเภอเทิง

สสอ.เทิง
รพ.สต.เชียงเคี่ยน หมู่ที่ 03 ตำบลเชียงเคี่ยน
รพ.สต.บ้านร่องแช่ หมู่ที่ 04 ตำบลเวียง
รพ.เทิง
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอเทิง
รพ.สต.งิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้ว
รพ.สต.สันทรายงาม หมู่ที่ 06 ตำบลสันทรายงาม
รพ.สต.หนองแรด หมู่ที่ 02 ตำบลหนองแรด
รพ.สต.ปล้อง หมู่ที่ 05 ตำบลปล้อง
ปรินทร์วงค์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 09 ตำบลตับเต่า
รพ.สต.ศรีดอนไชย หมู่ที่ 03 ตำบลศรีดอนไชย
รพ.สต.บ้านตุ้มเหนือ หมู่ที่ 08 ตำบลงิ้ว
รพ.สต.บ้านดอนแยง หมู่ที่ 13 ตำบลหงาว
รพ.สต.แม่ลอย หมู่ที่ 06 ตำบลแม่ลอย
รพ.สต.บ้านรักแผ่นดิน หมู่ที่ 12 ตำบลตับเต่า
รพ.สต.บ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลอย
รพ.สต.ตับเต่า หมู่ที่ 03 ตำบลตับเต่า
รพ.สต.หงาว หมู่ที่ 04 ตำบลหงาว
รพ.สต.บ้านปางค่า หมู่ที่ 08 ตำบลตับเต่า

ดูข้อมูลกองทุนอื่นๆ