โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ **ปีงบประมาณ 2565**)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

744

กองทุน

4,513

โครงการ

109,919,627.47 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 192 1,174 35,962,761.66
5100-ลำพูน 55 394 7,629,779.00
5200-ลำปาง 89 600 13,406,912.00
5400-แพร่ 77 385 6,890,322.00
5500-น่าน 89 454 10,377,549.48
5600-พะเยา 65 379 6,986,438.49
5700-เชียงราย 137 984 25,263,278.84
5800-แม่ฮ่องสอน 40 143 3,402,586.00
รวมทุกจังหวัด 744 4,513 109,919,627.47

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 160 9,907,298.00 733 12,738,830.00 123 2,212,121.02 2 67,040.00 156 11,037,472.64 1,174 35,962,761.66
5100-ลำพูน 33 1,130,847.00 304 4,399,726.00 18 188,216.00 0 0.00 39 1,910,990.00 394 7,629,779.00
5200-ลำปาง 33 2,396,596.00 451 7,064,130.50 45 553,887.00 0 0.00 71 3,392,298.50 600 13,406,912.00
5400-แพร่ 65 1,570,648.00 252 3,485,827.00 28 439,490.00 0 0.00 40 1,394,357.00 385 6,890,322.00
5500-น่าน 50 2,332,925.00 304 4,977,938.00 17 280,530.00 0 0.00 83 2,786,156.48 454 10,377,549.48
5600-พะเยา 50 1,388,235.00 281 3,871,300.00 14 275,149.00 1 110.00 33 1,451,644.49 379 6,986,438.49
5700-เชียงราย 98 4,367,019.00 711 12,367,161.00 53 913,042.00 2 1,282.00 120 7,614,774.84 984 25,263,278.84
5800-แม่ฮ่องสอน 18 858,150.00 97 1,385,837.00 10 101,735.00 0 0.00 18 1,056,864.00 143 3,402,586.00
รวมทุกจังหวัด 507 23,951,718.00 3,133 50,290,749.50 308 4,964,170.02 5 68,432.00 560 30,644,557.95 4,513 109,919,627.47

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ
ประกาศฯอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-จัดตั้งกองทุน
แนวทางการดำเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน
เมนูสารสุขภาพเล่ม1
เมนูสารสุขภาพเล่ม2
แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระหว่าง อปท.และรพ.สต.
แนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ 10(5) **
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19 ของกองทุนท้องถิ่นฯ ***
แนวทางการบริหารจัดการ กปท. ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ***
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้ โควิด-19 ไปด้วยกัน) ***