โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ **ปีงบประมาณ 2564**)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

303

กองทุน

991

โครงการ

17,356,051.71 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 91 291 6,214,406.00
5100-ลำพูน 20 50 834,431.00
5200-ลำปาง 27 79 1,774,488.71
5400-แพร่ 42 120 1,587,682.00
5500-น่าน 29 132 2,171,191.00
5600-พะเยา 25 84 1,326,831.00
5700-เชียงราย 58 215 3,159,672.00
5800-แม่ฮ่องสอน 11 20 287,350.00
รวมทุกจังหวัด 303 991 17,356,051.71

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 25 1,031,540.00 158 2,185,754.00 28 315,312.00 0 0.00 80 2,681,800.00 291 6,214,406.00
5100-ลำพูน 7 181,230.00 35 412,770.00 2 21,240.00 0 0.00 6 219,191.00 50 834,431.00
5200-ลำปาง 6 283,212.00 63 1,053,036.00 3 80,295.00 0 0.00 7 357,945.71 79 1,774,488.71
5400-แพร่ 9 210,530.00 96 1,099,123.00 5 66,109.00 0 0.00 10 211,920.00 120 1,587,682.00
5500-น่าน 7 102,715.00 98 1,547,342.00 6 152,251.00 0 0.00 21 368,883.00 132 2,171,191.00
5600-พะเยา 9 174,494.00 68 958,477.00 0 0.00 0 0.00 7 193,860.00 84 1,326,831.00
5700-เชียงราย 15 344,160.00 183 2,284,836.00 4 73,880.00 1 10,960.00 12 445,836.00 215 3,159,672.00
5800-แม่ฮ่องสอน 3 94,380.00 15 167,970.00 0 0.00 0 0.00 2 25,000.00 20 287,350.00
รวมทุกจังหวัด 81 2,422,261.00 716 9,709,308.00 48 709,087.00 1 10,960.00 145 4,504,435.71 991 17,356,051.71

จะไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)