โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ **ปีงบประมาณ 2564**)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

546

กองทุน

2,332

โครงการ

37,275,443.44 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 147 684 13,254,754.59
5100-ลำพูน 37 149 1,912,430.00
5200-ลำปาง 59 267 4,266,059.71
5400-แพร่ 60 192 2,411,894.00
5500-น่าน 65 326 4,609,574.00
5600-พะเยา 51 238 3,420,941.14
5700-เชียงราย 102 435 6,524,785.00
5800-แม่ฮ่องสอน 25 41 875,005.00
รวมทุกจังหวัด 546 2,332 37,275,443.44

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 50 1,993,945.00 437 6,595,765.00 62 776,179.00 0 0.00 135 3,888,865.59 684 13,254,754.59
5100-ลำพูน 11 261,150.00 121 1,263,907.00 5 77,117.00 0 0.00 12 310,256.00 149 1,912,430.00
5200-ลำปาง 11 412,969.00 175 2,680,243.00 17 261,844.00 0 0.00 64 911,003.71 267 4,266,059.71
5400-แพร่ 17 320,920.00 148 1,555,613.00 10 135,051.00 0 0.00 17 400,310.00 192 2,411,894.00
5500-น่าน 12 211,565.00 264 3,519,530.00 16 289,851.00 0 0.00 34 588,628.00 326 4,609,574.00
5600-พะเยา 16 368,619.00 192 2,543,848.00 11 147,130.00 0 0.00 19 361,344.14 238 3,420,941.14
5700-เชียงราย 21 516,185.00 339 4,715,834.00 10 159,610.00 1 11,600.00 64 1,121,556.00 435 6,524,785.00
5800-แม่ฮ่องสอน 6 244,380.00 28 526,875.00 0 0.00 0 0.00 7 103,750.00 41 875,005.00
รวมทุกจังหวัด 144 4,329,733.00 1,704 23,401,615.00 131 1,846,782.00 1 11,600.00 352 7,685,713.44 2,332 37,275,443.44

จะไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)