โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ **ปีงบประมาณ 2565**)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

656

กองทุน

3,474

โครงการ

91,250,172.17 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 169 855 29,620,142.10
5100-ลำพูน 52 319 6,594,698.00
5200-ลำปาง 77 479 11,040,589.00
5400-แพร่ 67 312 5,881,789.00
5500-น่าน 76 366 8,802,766.00
5600-พะเยา 52 219 4,644,633.23
5700-เชียงราย 129 810 21,726,425.84
5800-แม่ฮ่องสอน 34 114 2,939,129.00
รวมทุกจังหวัด 656 3,474 91,250,172.17

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 135 8,683,807.60 520 9,145,568.00 59 1,285,760.00 1 64,940.00 140 10,440,066.50 855 29,620,142.10
5100-ลำพูน 31 1,040,183.00 239 3,595,415.00 13 116,436.00 0 0.00 36 1,842,664.00 319 6,594,698.00
5200-ลำปาง 29 2,249,650.00 348 5,477,296.50 40 455,579.00 0 0.00 62 2,858,063.50 479 11,040,589.00
5400-แพร่ 50 1,288,503.00 199 2,820,672.00 25 406,090.00 0 0.00 38 1,366,524.00 312 5,881,789.00
5500-น่าน 42 2,161,710.00 239 4,101,357.00 14 240,530.00 0 0.00 71 2,299,169.00 366 8,802,766.00
5600-พะเยา 39 1,108,140.00 152 2,191,895.00 3 41,980.00 1 110.00 24 1,302,508.23 219 4,644,633.23
5700-เชียงราย 90 3,865,566.00 575 10,305,646.00 34 636,357.00 2 1,282.00 109 6,917,574.84 810 21,726,425.84
5800-แม่ฮ่องสอน 15 800,820.00 73 1,044,945.00 9 86,500.00 0 0.00 17 1,006,864.00 114 2,939,129.00
รวมทุกจังหวัด 431 21,198,379.60 2,345 38,682,794.50 197 3,269,232.00 4 66,332.00 497 28,033,434.07 3,474 91,250,172.17

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ
ประกาศฯอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-จัดตั้งกองทุน
แนวทางการดำเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุน
เมนูสารสุขภาพเล่ม1
เมนูสารสุขภาพเล่ม2
แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ระหว่าง อปท.และรพ.สต.
แนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ 10(5) **
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19 ของกองทุนท้องถิ่นฯ ***
แนวทางการบริหารจัดการ กปท. ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ***
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (สู้ โควิด-19 ไปด้วยกัน) ***